Referat fra årsmøtet 2023 i Frogn U3A

 

Årsmøtet ble avholdt torsdag 16.03.23 på Cafe Sjøstjernen i etterkant av medlemsmøtet der Thomas Hylland Eriksen holdt foredrag om ”Syv meninger med livet”.

Det var 20 medlemmer inkludert styret til stede på årsmøtet.

 

Dagsorden for årsmøtet

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent.

3. Godkjenning av innkallingen

4. Årsmelding frem til mars 2023

5. Regnskap 2022

6. Innkomne forslag

7. Valg av leder og styret

    Valg av revisor

 

Årsmøtet   

1.  Trude Haugland ble valgt som møteleder.

2.  Anne-Kristin Tinlund ble valgt som referent.

3.  Innkallingen ble godkjent.

Innkallingen og årsmøtepapirer ble sendt ut til medlemmene.  Årsmøtepapirer ble også utdelt på møtet.

 

4.  Årsmelding frem til mars 2023

       Årsmeldingen ble gjennomgått av leder og godkjent uten kommentarer.

 

       Etter årsmøtet 03.03.22 har styret bestått av:

        Leder:                Trude Haugland

        Nestleder:         Grit Aamodt

        Kasserer:           Svein Moen

        Sekretær:          Anne-Kristin Tinlund

        Styremedlem:  Thor Mogen

        Varamedlem:    Ing-Britt Loennecken

        Varamedlem:    Anne Lisbeth Simonsen

 

5.   Regnskap for 2022

       Kasserer Svein Moen la frem regnskapet som ble godkjent uten kommentarer.

      Driftsresultatet for 2022 var negativt med kr. -4 871,35 og egenkapitalen 01.01.2023

      kr. 68 707,04.                                                     

      Forslag om å beholde medlemskontingenten for 2023 uendret på kr. 500, men å øke den til

      til kr. 600 fra 01.01.24, samt å øke ”betaling i døren” for ikke-medlemmer til kr. 150 fra samme

      dato, ble vedtatt.

     

      Regnskapet for Kunstgruppen ble også godkjent. Ny egenkapital pr. 01.01.2023 er kr. 3 936,74.

 

 

6.   Innkomne forslag

       Ingen forslag var kommet inn.

 

7.   Valg

Valgkomiteens innstilling ble godkjent, og styret består nå av:

                                        

Leder:                 Trude Haugland               Ikke på valg        

Kasserer:            Svein Moen                      Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem:   Anne-Kristin Tinlund       Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem:   Grit Aamodt                      Ikke på valg

Styremedlem:   Kjersti Marie Garstad      Valgt for 2 år

Varamedlem:    Ing-Britt Loennechen      Gjenvalgt for 1 år

Varamedlem:    Aase Porsholt                   Valgt for 1 år

 

Valgkomite 2023:      

Leder                   Geir Misund                     Gjenvalgt for 1 år

Medlem              Thor Mogen                     Valgt for 3 år

Medlem              Einar Holm-Johnsen       Valgt for 2 år

 

8.    Valg av revisor 2023

        Revisor               Geir Misund                  Gjenvalgt for 1 år

 

 

 

Drøbak,16.03.2023

Anne-Kristin Tinlund

referent

 

Protokoll fra årsmøtet 2022 i Frogn U3A

 

Årsmøtet ble avholdt torsdag 03.03.22 på Cafe Sjøstjernen i etterkant av medlemsmøtet der Einar Lunde holdt foredrag om den nye silkeveien.

Det var 15 medlemmer inkludert styret til stede på årsmøtet.

 

Dagsorden for årsmøtet:

 

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent.

3. Godkjenning av innkallingen

4. Årsmelding frem til mars 2022

5. Regnskap 2021

6. Innkomne forslag

7. Valg av leder og styret

    Valg av revisor

   

1. Thor Mogen ble valgt som møteleder.

2. Anne-Kristin Tinlund ble valgt som referent.

3. Innkallingen ble godkjent.

Innkallingen og årsmøtepapirer ble sendt ut pr. epost til medlemmer med kjent epostadresse,        samt med vanlig postgang til medlemmer uten epostadresse. Årsmøtepapirer ble også utdelt på møtet.

 

4.  Årsmelding 2020

      Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer.

      Etter årsmøtet 02.12.21 har styret bestått av:

        Leder:                Thor Mogen

        Nestleder:         Eva Bratlie

        Kasserer:           Svein Moen (nytt medlem)

        Sekretær:          Solveig Holm-Johnsen

        Styremedlem:  Anne-Kristin Tinlund (nytt medlem)

        Varamedlem:   Ing-Britt Loennecken

        Varamedlem:   Anne Lisbeth Simonsen

 

Olav Nygård som har vært ansvarlig for vår hjemmeside frognu3a.no i mange år, ble takket av, og ny redaktør er Svein Moen.

5.   Regnskap for 2021

      Kasserer Svein Moen la frem regnskapet som ble godkjent uten kommentarer.

     

      Det ble ikke innkrevd medlemskontingent i 2021.

      Driftsresultatet for 2021 var negativt med kr. -33 168,75 og egenkapitalen 01.01.2022

      kr. 73 578,39.                                                     

      Medlemskontingent for 2022 på kr. 500 innkreves som vanlig.

 

      Regnskapet for Kunstgruppen ble også godkjent. Ny egenkapital pr. 01.01.2022 er kr 1574,04.

 

 

6.   Innkomne forslag

       Ingen forslag var kommet inn.

 

7.   Valg

Valgkomiteens innstilling ble godkjent, og styret består nå av:

                                        

Leder:                Thor Mogen                      Gjenvalgt for 1. halvår

Kasserer:           Svein Moen                      Ikke på valg

Styremedlem:   Anne-Kristin Tinlund       Ikke på valg

Styremedlem:   Trude Haugland               Valgt for 2 år

Styremedlem:   Grit Aamodt                      Valgt for 2 år

Varamedlem:    Ing-Britt Loennechen      Gjenvalgt for 1 år

Varamedlem:    Anne-Lisbeth Simonsen  Gjenvalgt for 1 år

 

Valgkomite:       Olav Nygård, Arne Bugge, Geir Misund

 

8.    Valg av revisor

        Geir Misund ble valgt som revisor.

 

Drøbak, 03.03.22

Anne-Kristin Tinlund

referent

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

Innkalling til årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes umiddelbart etter foredraget til Dag Berild.

Dato: torsdag 18. november 2021

Tid: ca kl. 12.30

Sted: Cafe Sjøstjernen i Drøbak

 

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Godkjenning av innkallingen

4. Årsmelding 2020

5. Regnskap 2020

6. Innkomne forslag *

7. Valg

- Leder

- Styre

- Revisor

- Valgkomite

 

*Sendes innen 15.november 2021 til

Thor Mogen, Ekeveien 24 a, 1446 Drøbak

Epost: t-st-mo@online.no, mobil 90826069

 

For styret i Frogn U3A

leder Thor Mogen

 

 

 

ÅRSMELDING 2020

 

Frogn U3A – «Universitetet for den tredje alder» - er en forening som har som formål å gi pensjonister anledning til å lære mer om emner de er interesserte i. Foreningen skal være et forum for utveksling av kunnskap, tanker og idéer.

Pr 31.12.2020 hadde foreningen 176 medlemmer, inkludert ett æresmedlem, Mette Karina Thorp.

 

Styret:

Etter årsmøtet 27.02.20 har styret bestått av:

Leder: Thor Mogen

Nestleder: Eva Bratlie

Kasserer: Geir Misund

Sekretær: Solveig Holm-Johnsen

Styremedlem Elisabeth Kroge

Varamedlem: Ing-Britt Loennecken

Varamedlem: Anne Lisbeth Simonsen

 

Revisor: Stein Sæthre

 

Valgkomité: Arne Bugge

Mette Karina Thorp

Olav Nygaard

 

Styrets arbeid:

Dette året har vært preget pandemi. Hele Norge ble stengt ned den 12. mars 2020. Alle sosiale aktiviteter ble rammet. Spesielt ble man anmodet om å ivareta sårbare grupper, slik som vår målgruppe av eldre personer over 60 år.

Styret sendte ut melding til alle medlemmer tre ganger i løpet av 2020 om den aktuelle sitasjonen. Etter grundige diskusjoner kom styret frem til at vi ikke ønsket å levere et amputert tilbud, eksempelvis i form av å tilrettelegge for en pc-overført sending (streaming) av et foredrag uten publikum. Vi mente det var best å avvente oppstart til den viktige sosiale kontakten på møtene kunne gjeninnføres.

Styret skrev at man ble i sine stillinger til det igjen var mulig å møtes. Det ble avholdt 5 styremøter i løpet av 2020.

Medlemmene betalte sin kontingent i begynnelsen av året. Kun 3 av 14 planlagte foredrag ble avholdt i 2020. Dermed ble kostnadene for dette året kraftig redusert. Driftsresultatet for 2020 var positivt med kr. 56.816. Egenkapit

alen pr. 01.01.20 var på kr. 49.931, mens den var på hele 106.747 ved årets utgang. Regnskapet blir lagt fram som egen sak.

Vi har en egen nettside, søk på FrognU3A. Her finner du informasjon om vår organisasjon, hvem som sitter i styret, oversikt over foredrag, kurs, samt historikk.

 

Foredrag:

På grunn av pandemien ble kun 3 av 14 planlagte foredrag avholdt i 2020:

30.01.20 Sigri Sandbrg: Når så du sist en stjernehimmel?

13.02.20 Sylfest Lonheim: Samtalen ansikt til ansikt.

27.02.20 Tore Linnè Eriksen: Det nye Afrika

Før sommerferien fikk styret utarbeidet et nytt program for høsten 2020. På grunn av smittesituasjonen ble heller ingen av disse foredragene gjennomført.

I arbeidet med å utarbeide program for 2021 har styret i stor grad søkt å lage ny avtale med foredragsholdere som fikk sitt foredrag avlyst året før.

 


Litteraturgruppe, kunstgruppe og engelsk kurs.

Litteraturgruppen

U3As litteraturgruppe har i året 2020 møtes 3 ganger på våren og 3 ganger på høsten (mens man ivaretok smittevernhensyn).

Vi er 10-12 personer som møtes første mandag i måneden. Vi møttes på Hospitalet inntil det ble stengt for rehabilitering, deretter i den gamle prestegården. Vi velger bok som lånes på vårt eget lånekort på Frogn Bibliotek, og vi setter stor pris på samarbeidet med biblioteket.

Informasjon og påmelding til Ing-Britt Sperling Loennecken mobil 93690368 Rannveig Ødegaard mobil 90995334

 

Vi har lest følgende bøker i 2020

06.01.20 Audur Ava Olavsdottir: Regn i november.

03.02.20 Amalie Skram: På St. Jørgen.

02.03.20 Nina Lykke: Nei og atter nei.

07.09.20 Jan-Philipp Sendker: Kunsten å være den m


an er.

05.10.20 Simon Stranger: Leksikon om lys og mørke.

3 02.11.20 Tore Renberg: Du er så lys.

 

Kunstgruppen

Kunstgruppen ble revitalisert høsten 2019. Programmet ble meget godt mottatt, og det ble et økonomisk overskudd i driften. I 2020 rakk man kun å gjennomføre 2 møter før pandemien satte en stopp for slike sammenkomster. O


gså i 2020 har kulturgruppen hatt et bra resultat. Et revisorgodkjent regnskap viser et overskudd på kr. 3450, og en egenkapital ved utgangen av året på kr 10.967.

Foredrag og vandringer;

23.01.20 Holger Kofoed: Året 1885 – da Munch ble Munch.

06.02.20 Jan Kokkin: Munch og Ramme.

03.09.20 og 10.09.20: Jan-Kåre Øien: Vandring i Drøbak.

Smittesituasjonen på høsten tillot at det kunne gjennomføres aktiviteter utendørs. Høsten 2020 ble det gjennomført 2 vandringer i Drøbak med Jan-Kåre Øien som guide.

Foredragene avholdes i biblioteket i 2. etasje, et lokale som dessverre har begrensninger i forhold til adkomst på grunn av bratte trapper. Et godt samarbeid med biblioteket er etablert.

 

Engelsk kurs

Engelsk konversasjonskurs med Mette Karina Thorp som leder og lærer møtes hver tirsdag kl 1000 i 2 skoletimer. Møtene avholdes på Drøbak Hospital i Undervisningsrommet. Det har vært avholdt kurs så sant smittesituasjonen har tillatt dette. Det er nå 12 elever. For å være med et det 2 kriterier, 1: være god i engelsk, 2: være medlem av U3A. Kurset er gratis og dessverre fullt.

 

Thor Mogen

Styreleder for Frogn U3A

 


 

 

Frogn U3A - Regnskap for 2020 Kun 3 av 14 planlagte møter

avholdt i 2020

 

  2020 2019

Inntekter

 

Medlemskontigent U3A 87 946 96 439

Inngangangspenger møte U3A   4 515 18 551

 Inngangspenger U3A/Temagruppen   4 477

Renteinntekter                  24        47

Sum inntekter 92 485      119 514

 

 Utgifter

 

Foredragshonorar U3A 13 100 50 775

Foredragshonorar U3A/Temagruppen   4 600

Møteutgifter U3A   2 046   7 693

Møteutgifter U3A/Temagruppen      410

Leie av lokaler U3A   7 500 37 500

Kontor/adm. utgifter  13 023 15 243

Sum utgifter 35 669      116 171

 

Driftsresultat 56 816       -18 637

Investeringer        -16 680

Utgifter 2018, betalt 2019 - 5 300

 

Arsresultat 56 818      -18 637

 

Balanse pr. 31.12.2020

 

Eiendeler Egenkapital

Bank 106 747 Egenkapital pr. 01.01.2020 49 931

Kasse - Overskudd 2020 56 816

    106 747           106 747

 

Kasserer Revidert 25.01.2020

 Geir Misund Stein Sætre

 

 

 

 

Forslag til vedtak om årskontingent

Fra: Styret i Frogn U3A

Dato: 05.11.21

 

Utgangspunktet er at U3A nå har 175 medlemmer, eller rettere sagt, det hadde vi for ett og et halvt år siden. Siden har vi jo ikke avkrevd kontingent, så vi vet jo ikke hvor mange av disse som fortsatt ønsker å være med når virksomheten kommer i gang igjen, og hvor lang tid det eventuelt vil ta å bygge opp antall medlemmer igjen.

Noen fakta/opplysninger;

 • Pr i dag har U3A om lag 95.000 i banken.
 • Ett møte kostet i 2019/2020: Honorar + reisegodtgjørelse 4.500, Leie Sjøstjernen 2.500 (til betaling av ansattlønn og kaffe) , Julekaker + vin 500 : Sum 7.500
 • Administrasjon. Ca 1.000 pr mnd (hvorav StyreWeb ca 500)
 • Medlemmene får tentativt 12-14 foredrag i året for kr 500, inklusive lett bevertning.

  ...........................................

Med 3 gratis arrangementer høsten 2021 vil U3A starte år 2022 med ca 70.000 på konto. (Har ikke hensyntatt eventuelle engangsbetalinger høsten 2021.)

Forutsatt ingen kontingentinkreving i januar 2022, 7 arrangementer våren 2021 og 5 engangsbetalende pr møte, vil U3A ha ca 14.000 på konto pr. 30.6.2022. Det er en veldig liten likviditetsreserve, og uansett må man da kreve inn ny kontingent fra høsten 2022.

Styret foreslår derfor at man sikter mot innkreving av årskontingent for 2022 i januar som vanlig. Vi vil skissere 2 alternativer;

 • Med redusert årskontingent (som et engangstilfelle for 2022); Med antatt 180 betalende medlemmer, 400 i årskontingent og samme forutsetninger som ovenfor, vil det stå ca 86.000 på konto pr 30.6.2022, og med 7 arrangementer også på høsten vil det stå ca 30.000 på konto pr 31.12.2022.

Med 500 i årskontingent vil det under samme forutsetninger stå ca 104.000 på konto pr 30.6.2022 og ca 48.000 pr 31.12.2022.

Bemerk; Her har vi ikke tatt hensyn til økte kostnader, slik som eventuelle prisforhøyelse på honorarer og leie av Sjøstjernen. Slike kostnader vil slå kraftig ut og redusere vår likviditet betydelig.

 

 

 

ÅRSMØTE I FROGN U3A 2021

VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL VALG AV STYRE

 

 

Styreleder Thor Mogen Ikke på valg

 

Styremedlem Eva Bratlie Ikke på valg

 

Styremedlem Solveig Holm-Johnsen Gjenvelges for 1 år

 

Styremedlem Svein Moen Velges for 2 år

 

Styremedlem Anne-Kristin Tinlund Velges for 2 år

 

Varamedlem Ing-Britt Loennechen Gjenvelges for 1 år

 

Varamedlem Anne-Lisbeth Simonsen Gjenvelges for 1 år

 

 

Drøbak, 21. oktober 2021

 

Valgkomitéen:

Olav Nygaard (Leder) Arne Bugge Geir Misund

 

 

 

 

..................................................................

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte 2020

 

Årsmøtet avholdes umiddelbart etter foredraget til Tore Linnè Eriksen.

 

Dato:   torsdag 27. februar 2020

Tid:     ca kl. 12.30

Sted:    Cafe Sjøstjernen i Drøbak

 

 

 

Saksliste:

 

1.       Valg av møteleder

2.       Valg av referent

3.       Godkjenning av innkallingen

4.       Årsmelding 2019

5.       Regnskap 2019

6.       Innkomne forslag *

7.       Valg

-          Leder

-          Styre

-          Revisor

-          Valgkomite

 

*Sendes innen 20. februar 2020 til:

Thor Mogen, Ekeveien 24 a, 1446 Drøbak

Epost: t-st-mo@online.no, mobil 90826069

 

For styret i Frogn U3A

leder Thor Mogen

 

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING 2019

 

 

Frogn U3A – «Universitetet for den tredje alder» - er en forening som har som formål å gi pensjonister anledning til å lære mer om emner de er interesserte i. Foreningen skal være et forum for utveksling av kunnskap, tanker og idéer.

 

Pr 31.12.2019 hadde foreningen 192 medlemmer inkludert ett æresmedlem, Mette Karina Thorp.

 

Styret:

 

Etter årsmøtet 14.03.19 har styret bestått av:

 

Leder:             Thor Mogen         

Nestleder:       Eva Bratlie                 

Kasserer:        Geir Misund                 

Sekretær:        Solveig Holm-Johnsen      

Styremedlem  Elisabeth Kroge

Varamedlem:  Ing-Britt Loennecken

Varamedlem:  Anne Lisbeth Simonsen

Revisor:         Stein Sæthre

 

 Valgkomité:  Carl Kristian Qvigstad

                        Mette Karina Thorp

                        Olav Nygaard

                                                                    

Styrets arbeid:

Siden forrige årsmøte har styret hatt 14 møter. Varamedlemmene har vært invitert til alle møtene. Møtene har vært avholdt på Sjøstjernen i etterkant av foredragene.

 

Ø  Styrets viktigste oppgave har i år - som ellers, vært å skaffe dyktige foredragsholdere. Dette arbeidet har vært fordelt på styrets medlemmer. Også kontakten med foredrags-holderne, og presentasjon av disse på møtene, har vært fordelt mellom styremedlemmene.

Ø  Etter at foredragene er flyttet til Sjøstjernen er antall møtedeltagere økt betydelig. Vi har hatt et gjennomsnitt på om lag 80-90 deltakere på møtene, på det meste om lag 110 lydhøre pensjonister.

Ø  Et vedvarende problem og en svakhet har vært solskjermingen av lokalet som gjør det vanskelig å se bilder på solrike dager. Etter å ha anskaffet en stor TV-skjerm for egne midler sommeren 2019 er dette nå blitt betydelig bedre.

Ø  Det ble iverksatt en prøveordning med en såkalt temagruppe høsten 2019. Tanken var å tilby inntil 3 foredrag for et mindre forum (25-35 personer), gjerne om tema som understøtter foredrag i «hovedforumet».  Vi har oppsummert erfaringen med at en egen person i styret bør ha dette som ansvarsområde for å ha god kontakt med den lille gruppen av personer som arrangerer foredragene i tema-serien. Lokalet bør ha praktisk adgang for alle personer i vår målgruppe. En subsidiering av tiltaket bør påregnes for en kortere periode. En ny runde med prøveordning anbefales gjennomført.

Ø  Kunstgruppen er revitalisert med en ledelse på 3 personer. Høstens program ble en stor suksess, både faglig og økonomisk, med et gjennomsnittlig deltakertall på 40 personer. Styret i U3A og ledelsen av Kunstgruppen har senhøsten 2019 blitt enige om et sett med skriftlige «kjøreregler» som omhandler ansvarsforhold og forventninger;

 

 • Kunstgruppen hører inn under Frogn U3A, som således har et overordnet ansvar. Dette skal fremgå av styrearbeid og informasjonsaktiviteter.
 • Kunstgruppens ledelse er ansvarlig for hele dennes virksomhet, herunder utforming av program, gjennomføring av møtene og økonomi.
 • Kunstgruppens regnskap skal revideres av samme revisor som U3A benytter, og det skal orienteres om gruppens arbeid i årsmeldingen fra U3A. Ved oppstart 2019 hadde Kunstgruppen en positiv saldo på kr. 3332.
 • Styret i U3A yter bistand til Kunstgruppen etter evne og behov, eksempelvis ift regnskap og informasjonsarbeid.
 • Man trenger ikke å være medlem i U3A for å delta i Kunstgruppens aktiviteter. Eventuelt medlemskap i U3A gir ikke gratis eller rabattert adgang til Kunstgruppens aktiviteter.
 • Kunstgruppen avgjør selv om de skal tilby årsmedlemskap og fastsetter i så fall kontingentnivå. Kunstgruppen beslutter nivå på honorarer og inngangsbetaling til deres møter og aktiviteter. Beslutninger under dette punkt skal dog forhåndsdrøftes med U3A.

 

Ø  Det er fortsatt ikke helt enkelt å skaffe vertskap. Flere har gjort et stort arbeid her, og vi er spesielt stor takk skyldig til Ing-Britt Loennecken og Inger Halvorsen.

 • Driftsresultatet for 2019 var positivt med kr. 3.343. Etter utgiftsføring av investeringer (TV) på kr. 16.680 og betaling av utestående fra 2018 på kr. 5300, var egenkapitalen pr. 31.12.19 på kr. 49.931 mot kr. 68.569 året før. Regnskapet blir lagt fram som egen sak. Vi vil bemerke at inngangspenger fra ikke-medlemmer er av stor betydning for vår økonomi. Erfaringsmessig gir omtale av arrangementene i Amta høyere besøkstall av ikke-medlemmer. Styret hadde på slutten av året et møte med redaktøren i Amta vedrørende omtale av våre møter.

Ø  Styret har igjen drøftet størrelsen på honorar til foredragsholderne. Den siste økningen av kontingenten ble begrunnet med en forventet økning av honorarsatsene. Vi har sjekket hva andre tilsvarende organisasjoner i vår geografiske nærhet betaler. Vi har konkludert med at Frogn U3A øker honorarsatsene med virkning fra 01.01.2020 med kr. 500 og reise-kostnader med kr. 200, og betaler kr. 3500 for et foredrag, pluss reisekostnader kr 500.

Ø  Vi har en egen nettside, søk på Frogn U3A. Her finner du informasjon om vår organisa-sjon, hvem som sitter i styret, oversikt over foredrag, kurs, samt historikk.

 

 

 

 

 

Foredrag:

 

Det har vært holdt 15 foredrag i 2019:

 

17.01.19 Magnus E. Marsdal: Frihetens mødre. Jakten på et bedre liv i USA og i Norge.

31.01.19 Sigri Sandberg: Røffe kvinner i polare strøk.

14.02.19 Tormod Heier: Kan forsvaret forsvare Norge?

28.02.19 Anne-Sverdrup-Thygeson: Insektenes planet.

14.03.19 Tom Ullsgård og Mariann Leines Dahle: Drøbak og storhetstiden med seilskuter – 

               mennesker som skapte rikdommen.

 

11.04.19 Magne Ove Varsi: Samenes historie.

25.04.19 Asbjørn Schaathun: The Beatles – det ultimate kreative team.

09. 05.19 John Smits: Løst og fast om vær og klima – fra primstav til Yr.

05.09.19 Kari Rosenkilde: Oscarsborgs historie.

19.09.19 Jan-Erik Klynderud: Drøbak - noen historiske epoker på 1900-tallet.

10.10.19 Sigbjørn Johnsen: Hans Børli sin diktning

24.10.19 Sidsel Levin: Snublestener - mer enn et minnesmerke.

07.11.19 Helge Simonsen, Nadia Hossaini og Arifur Rahman: Ytringsfrihet i Drøbak.

21.11.19 Trond Bakkevig: Da Gud skiftet mening.

05.12.19 Siw Fjelstad: Nordahl Rolfsens lesebøker

 

 

 

Litteraturgruppe, kunstgruppe og engelsk kurs.

 

 

 

Litteraturgruppen

 

U3As litteraturgruppe har i året 2019 lest og drøftet 10 bøker med stor interesse. Vi er i alt 13 medlemmer, som hver første mandag i måneden møtes kl. 12.15 på Hospitalet i andre etasje.  Vi velger bok som lånes på vårt eget lånekort på Frogn Bibliotek, der vi har et meget godt samarbeid, som muliggjør opplegget vårt. Det er meget meningsfullt og sosialt å lese en bok, dele og drøfte den i gruppen.

 

Informasjon og påmelding til Ing-Britt Sperling Loennecken mobil 93690368 Rannveig Ødegaard mobil 90995334

 

 

Vi har lest følgende bøker i 2019

 

07.01.19          Henning Mankell: Italienske sko                                         

04.02.19          Marianne Fredriksson: Maria Magdalena – den elskede.    

04.03.19          Sigrid Undset: Ida Elisabeth                                                

01.04.19          Edvard Hoem: Mors og fars historie                                    

06.05.19          Thorvald Steen: Det hvite badehuset                                   

03.06.19          Audur Ava Olafsdottir: Stiklingen                                       

 

Sommerfri juli og august.

 

02.09.19          John Steinbeck: Perlen                                                         

07.10.19          Blanca Busquets: Stillhetens hus                              

04.11.19          Margaret Skjelbred: Gulldronning, perledronning   

02.12.19          Linn Ullmann: De urolige

 

 

 

Kunstgruppen

 

Ingen foredrag ble avholdt våren 2019, da ledelse for aktivitetene manglet. Men Kunstgruppen ble revitalisert høsten 2019. Veronica Hove, Marianne Øen og Berit Hammer har tatt ledelsen for dette arbeidet. Programmet har blitt meget godt mottatt, med et gjennomsnittlig besøk på 40 personer, noe som er godt over kravet til økonomisk balanse. Et revisorgodkjent regnskap viser et overskudd på kr. 4185 i driften for 2019, og en egenkapital pr. 31.12.19 på kr. 7517. Foredragene avholdes i biblioteket i 2. etasje, et lokale som dessverre har begrensninger i forhold til adkomst på grunn av bratte trapper. Et godt samarbeid med biblioteket er etablert.  

 

Høst 2019;

17.10.2019 Jan-Kåre Øien: Kunstnerne i Drøbak 1875-1935.

31.10.2019: Holmsbugruppen- ekskursjon med guide på Holmsbu billedgalleri og kirke.

14.11.2019: Ingebjørg Strøno Sejersted: Lysakerkretsen - Et kunsthistorisk

         blikk på kretsens nøkkelpersoner og deres venner, virksomme i tiden rundt 1900.

28.11.2019: Ingebjørg Strøno Sejersted: Skagenmalerne - En unik epoke i dansk og europeisk

         kunsthistorie.

 

 

Engelsk kurs

 

Engelsk konversasjonskurs med Mette Karina Thorp som leder og lærer møtes hver tirsdag kl 1000 i 2 skoletimer. Møtene avholdes på Drøbak Hospital i Undervisningsrommet. Det har vært avholdt 32 kurs. Det er nå 12 elever. For å være med et det 2 kriterier, 1: være god i engelsk, 2: være medlem av U3A. Kurset er gratis og dessverre fullt.

 

 

 

 

 

 

Thor Mogen                                                                        

Styreleder for Frogn U3A   

 

Frogn U3A - Regnskap for 2019


2019 2018


Inntekter


Medlemskontingent U3A 96 439 75 900


Inngangspenger møter U3A 18 551 28 625


Inngangspenger U3A/Temagruppen 4 477 -


Renteinntekter 47 43


Sum inntekter 119 514 104 568
Utgifter


Foredragshonorar U3A 50 725 46 200


Foredragshonorar U3A/Temagruppen 4 600Møteutgifter U3A 7 693 6 518


Møteutgifter U3A/Temagruppen 410Leie av lokaler U3A 37 500 28 000


Kontor/adm.utgifter 15 243 15 239


Sum utgifter 116 171 95 957
Driftsresultat 3 343 8 611


Investeringer -16 680Utgifter 2018, betalt 2019 -5 300 5 300
Årsresultat -18 637 13 911
Balanse pr. 31.12.2019


Eiendeler

Egenkapital


Bank 49 311
Egenkapital pr. 01.01.2019 68 568
Kasse 620
Underskudd 2019 -18 63749 931


49 931
Kasserer

Revidert 03.02.2020
_______________________

_______________________
Geir Misund

Stein Sæthre

 

 

 

Frogn U3A/Kunstgruppen

Regnskap for 2019                                            

 

                                                 Utgifter                             Inntekter

 

Kontingenter september                                                                                          1.586

 

Foredrag 17.10, Jan-Kåre Øien                                  3.200

Ekskursjon med guide Holmsbu 31.10                      1.600

Kontingenter/Inngangspenger oktober                                                                    7.095

 

Foredrag Ingebjørg S. Sejersted 14.11                      3.200

Foredrag Ingebjørg S. Sejersted 28.11                      3.200

Kontingenter/Inngangspenger november                                                                3.440

 

Kontingenter/Inngangspenger desember                                                                3.264

 

                                                                                   _____                                         _____

Sum                                                                            11.200                                      15.385

 

Overskudd                                                                  4.185

 

                                                                                           ______                                      ______

Sum                                                                            15.385                                      15.385

 

 

 

Balanse pr 31.12.2019

 

Eiendeler                                            Egenkapital    

 

Bank                            7.517               Egenkapital pr 01.01.2019                 3.332  

                                                           Overskudd 2019                                 4.185              

                                    _____                                                                        _____

Sum                             7.517                                                                          7.517

 

 

 

Kasserer                                             Revidert 03.02.2020

 

 

____________________                   ____________________

Geir Misund                                       Stein Sæthre

 

 

 

U3A  Valgkomitéens innstilling 2020

 

Leder                  Thor Mogen                          gjenvelges for 2 år

 

Styremedlem      Eva Bratlie                             gjenvelges for 2 år

Styremedlem      Geir Misund                          ikke på valg

Styremedlem      Solveig Holm-Johnsen          ikke på valg

Styremedlem      Elisabeth Kroge                     ikke på valg

 

Varamedlem       Ing-Britt Loennechen           gjenvelges for 1 år

Varamedlem       Anne-Lisbeth Simonsen       gjenvelges for 1 år

 

 

Valgkomitéen 2020

Carl-Kristian Qvigstad, Mette Karina Thorp, Olav Nygaard

 

Ny valgkomité:

Mette Karina Thorp, Olav Nygaard, Arne Bugge

 

                                                                            Drøbak, 30. januar 2020

Carl-Kristian Qvigstad          Mette Karina Thorp        Olav Nygaard

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra årsmøte 2019

Årsmøtet ble avholdt torsdag 14. mars 2019 på Cafe Sjøstjernen i etterkant av medlemsmøtet om seilskutetiden i Drøbak.

Det var 35 personer til stede på møtet.

 

Dagsorden for årsmøtet:

1.            Konstituering

1.1 Valg av møteleder

1.2 Valg av referent

1.3 Godkjenning av innkallingen

2.            Årsmelding 2018

3.            Regnskap 2018

4.            Innkomne forslag

5.            Valg;

5.1 Leder

5.2 Styre

5.3 Revisor

5.4 Valgkomite

 

 

1.            Konstituering

1.1          Thor Mogen ble valgt som møteleder

1.2          Anne-Lisbeth Simonsen ble valgt som referent

1.3          Innkallingen ble godkjent.

 

2.            Årsmelding

Styreleder for Frogn U3A Thor Mogen gjennomgikk og besvarte spørsmål til årsmeldingen.

Vedtak:               Styrets årsmelding for 2018 ble godkjent.          

 

3.            Regnskap

Kasserer Geir Misund gjennomgikk regnskapet. Frogn U3A har nå en solid egenkapital på om lag 63.000 kroner.  Revisor Stein Sæthre hadde revidert regnskapet.

Vedtak:               Regnskapet for 2018 ble godkjent.

 

4.            Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

Det ble stilt et berettiget spørsmål om økningen av kontingenten til kr 500 burde ha vært fremlagt av styret som forslag på årsmøtet, av hensyn til formalia. Det ble imidlertid ikke reist noen motfore-stillinger til den prosessen som styret hadde fulgt om kontingentøkingen med åpen drøfting på det forrige årsmøtet samt på det siste medlemsmøtet før årsskiftet.

5.            Valg

Valgkomiteen har bestått av Marianne Øen, Carl-Kristian Qvigstad og Mette Karina Thorp. Marianne Øen la fram valgkomiteens innstilling;

 

Styreleder                          Thor S. Mogen                                 ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem                    Eva Bratlie                                          ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem                    Geir Misund                                      gjenvelges for 2 år

Styremedlem                    Solveig Holm-Johnsen                  gjenvelges for 2 år

Styremedlem                    Elisabeth Kroge                               velges for 2 år

Varamedlem                     Ing-Britt Loennechen                    gjenvelges for 1 år

Varamedlem                     Anne-Lisbeth Simonsen                velges for 1 år

 

Vedtak:               Valgkomiteens forslag til styre ble vedtatt med akklamasjon.

Vedtak:               Styrets forslag om Stein Sæthre som revisor ble vedtatt med akklamasjon.

 

Ny valgkomite:

Vedtak:               Styrets forslag til ny valgkomite med Carl-Kristian Qvigstad, Mette Karina Thorp og Olav Nygaard ble vedtatt med akklamasjon.

 

Drøbak 23. mars 2019

Anne-Lisbeth Simonsen


  

 

 

Referat fra årsmøte 2018

 

 

 

Dato: torsdag 5. april 2018

 

Tid:    ca. kl.12.30

Sted:  Sjøstjernen restaurant, Drøbak

 

 

Saker:

 

1.     Valg av møteleder.

Thor Mogen ble foreslått og valgt som møteleder.             

2.     Valg av referent.

Anne-Lisbeth Simonsen ble foreslått og valgt som referent.

3.     Godkjenning av innkallingen.

Innkallingen ble godkjent.                                    

4.     Årsmelding 2017.

Forslag til årsmelding ble omdelt og opplest av møteleder. Årsmeldingen ble godkjent med noen konkrete feil og merknader om styresammen-setning, revisor og årstall -  som skal korrigeres.

5.     Regnskap 2017.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Geir Misund. Regnskapet ble godkjent. Styret inviterte til meningsutveksling om forholdet mellom økonomisk bæreevne og kostnader knyttet til foredragsvirksomheten.   På årsmøtet var det en uttalt stemning for å prioritere å opprettholde antall møter, om nødvendig med en mindre kontingentøkning.

6.     Innkomne forslag. 

Ingen forslag var innkommet.

 

7.     Valg

Valgkomiteens anbefalte forslag fikk (enstemmig) tilslutning:

 

Leder                              Thor S. Mogen                              gjenvelges for 2 år

Styremedlem               Eva Bratlie                                     gjenvelges for 2 år

Styremedlem               Anne-Lisbeth Simonsen            ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem               Geir Misund                                  ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem               Solveig Holm-Johnsen               velges for 1 år*

Varamedlem                Ing-Britt Loennecken                gjenvelges for 1 år

Varamedlem                Elisabeth Kroge                            ny, velges for 1 år

 

*Solveig Holm-Johnsen har vært varamedlem i 1 år. Hun erstatter nå

styremedlem Michael Thorp som døde i 2017. Holm-Johnsen velges for 1

år som gjenstår av den perioden Thorp var valgt for.

 

Valgkomitéen  2018; Rannveig Ødegaard, Marianne Øen, Carl-Kristian

Qvigstad.

 

Ny valgkomite:

Marianne Øen, Carl-Kristian Qvigstad, Mette Karina Thorp.

 

 

Frogn, 8. april 2018

Anne-Lisbeth Simonsen

referent

 

 

 

                            

 

ÅRSMELDING 2017

 

 

Frogn U3A – «Universitetet for den tredje alder» - er en forening som har som formål å gi pensjonister anledning til å lære mer om emner de er interesserte i. Foreningen skal være et forum for utveksling av kunnskap, tanker og idéer.

 

Pr 31.12.2017 hadde foreningen 177 medlemmer inkludert ett nålevende æresmedlem, Mette Karina Thorp. Hennes ektemann, styremedlem Michael Thorp, døde sommeren 2017. *

 

Styret:

 

Etter årsmøtet 30. mars 2017 har styret bestått av:

 

Leder:             Thor Mogen         

Nestleder:       Eva Bratlie                 

Kasserer:        Geir Misund                 

Sekretær:        Anne Lisbeth Simonsen

Styremedlem: Michael Thorp *            

Varamedlem:  Solveig Holm-Johnsen

Varamedlem:  Ing-Britt Loennecken

 

Revisor:         Stein Sæthre

 

 Valgkomité:  Rannveig Ødegård

                        Marianne Øen

                        Carl Kristian Qvigstad

                                                                    

Styrets arbeid:

Siden forrige årsmøte har styret hatt 15 møter. Varamedlemmene har vært invitert til alle møtene. Møtene har vært avholdt på Sjøstjernen i etterkant av foredragene.

Ø  Styrets viktigste oppgave har i år - som ellers, vært å skaffe dyktige foredragsholdere. Dette arbeidet har vært fordelt på styrets medlemmer. Også kontakten med foredrags-holderne, og presentasjon av disse på møtene, har vært fordelt mellom styremedlemmene.

Ø  Vi mottar ofte og mange positive tilbakemeldinger både på program og de enkelte fore-drag, noe som er veldig inspirerende for styrets arbeid.

Ø  Etter at foredragene er flyttet til Sjøstjernen er antall møtedeltagere økt betydelig. Det antas et gjennomsnitt på om lag 75 deltakere på møtene, men vi har hatt om lag 120 til stede på et møte, etter å ha avvist mange ved inngangsdøren. Lokalet oppgis å ha en begrensning etter brannforskriftene på om lag 120 samtidige tilstedeværende. Det er svært beklagelig å avvise personer som vil inn på møtet, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Ø  Våre medlemmer utrykker stor begeistring for Sjøstjernens lyse og vennlige lokaler i sentrum av Drøbak, og vi er svært fornøyd med den gode kontakten med vår utleier Eva Tenden. Det er imidlertid et vedvarende problem og en svakhet ved solskjermingen av lokalet som gjør det vanskelig å se bilder på solrike dager. Etter å iverksatt tiltak høsten 2017 er dette nå blitt bedre.

Ø  Det er fortsatt ikke helt enkelt å skaffe vertskap. Flere har gjort et stort arbeid her, og vi er spesielt stor takk skyldig til Ing-Britt Loennecken og Inger Halvorsen.

Ø  Økonomien balanserer. Vi har over år lagt oss opp en relativt god egenkapitalreserve. Regnskapet blir lagt fram som egen sak.

Ø  Styret informerte om og formidlet en invitasjon til å besøke vår søsterorganisasjon i Portugal. En gruppe på om lag 14 personer fra Drøbak reiser til Lisboa våren 2018.

Ø  Styret har igjen drøftet størrelsen på honorar til foredragsholderne. Vi har sjekket hva andre tilsvarende organisasjoner i vår geografiske nærhet betaler. Vi har konkludert med at Frogn U3A betaler maks kr. 3 000,- for et foredrag (pluss reisekostnader tilsvarende t/r Oslo-Drøbak, dvs kr 300.-), og maks kr 4100.- for et foredrag av en forfatter tilsluttet forfattersentrum. Det har vist seg at vi får gode foredragsholdere innenfor en slik økonomisk ramme.

Ø  Mot slutten av året besluttet vi å ta i bruk en helhetlig elektronisk løsning fra Styreweb spesielt tilrettelagt for slike organisasjoner som vår. Den gir oss god oversikt over medlemsmassen, understøtter økonomisk arbeid som fakturering av kontingent, et felles arkiv og løsninger for medlemskontakt via epost og sosiale medier. Løsningen under-støtter styrets arbeid på en god måte, så vi finner at dette er en akseptabel kostnad.   

Ø  Vi har en egen nettside, søk på Frogn U3A. Her finner du informasjon om vår organisa-sjon, hvem som sitter i styret, oversikt over foredrag, kurs, samt historikk. Vi lager en ny nettside, som vil være klar våren 2018.

 

 

Foredrag:

 

Det har vært holdt 15 foredrag siden forrige årsmøte (30. mars 2017):

 

02.02.17 Eirik Wig Sundvall: Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med

               Sovjetunionen.

16.02.17 Harald Stanghelle: Trump vant valget – hva kan vi vente oss?

02.03.17 Øyvind Straume: Om Piet Hein: «Jeg s’gu min egen».

16.03.17 Safia Abdi Haase: Mitt møte med Norge.

 

30.03.17 Per Kristian Aale: Italienernes opprør mot mafiaen

20.04.17 Torkjell Berulfsen: Edle dråper, om brennevin.

04.05.17 Henrik Syse: Etiske verdier. Hvordan står det til med disse i dag?

07.09.17 Sverre Gunnar Haga: Død og fordervelse i tre akter - operahistorie i kortversjon.

21.09.17 Eva Hildrum: Er embetsverket fremdeles uavhengig? Refleksjoner fra grenselandet

               mellom politikk og fag.

27.09.17 Ingeborg Moræus Hanssen: Det forpliktende og glade seniorliv (i anledning

               Eldredagen, samarbeid med Pensjonistforeningen, Eldrerådet og Frogn kommune).  

12.10.17 Per Egil Hegge: Norsk – ett av verdens vanskeligste, mest nyanserte og mest presise

               Språk.

26.10.17 Yngvar Hågensen: Fra fattigdom til dagens velferdssamfunn.

09.11.17 John A. Bryde: Verdensarv – hva og hvorfor?

23.11.17 Asle Toje: Hva driver europas høyrepopulister, og hva vil de? Politiske og

   økonomiske konsekvenser.

07.12.17 Øyvind Straume: Glimt fra et kunstnerliv – med utvalgte dikt. Om Andre

   Bjerke.

 

25.01.18 Johan Kaggestad: Gleden ved å gå.

08.02.18 Petter Gottschalk: Toppen av isfjellet – omfanget av hvitsnippkriminalitet.

01.03.18 Sverre Lodgaard: Atomvåpen – en trussel i storpolitikken.

15.03.18 Kristina Quintano: Jeg gikk meg over sjø og land. Om flyktningekrisen.

 

 

Kurs

 

Frogn U3A har litteraturgruppe, kunstgruppe og engelskkurs. 

 

Litteraturgruppen

Litteraturgruppen er lagt opp som en lesesirkel. Bøkene velges blant deltagernes egne forslag av forfatter og tittel. Ansvar for innledning går på omgang. Frogn bibliotek bistår gruppa med å skaffe tilstrekkelig antall bøker. Deltagerne i gruppa låner boken på sitt eget lånekort, som er bestilt til ”U3A – lesesirkel”. Alle deltagerne er medlem av U3A.

 

Litteraturgruppa har i dag om lag18 medlemmer og møtes på Hospitalet, første mandag i måneden klokken 12.15. Fremmøte har vært bra. Vanligvis deltar om lag 15 stykker på disse møtene, og diskusjonen går livlig om den aktuelle boken vi har lest.

 

Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Frogn bibliotek som muliggjør det opplegget vi har i litteraturgruppen. Det er veldig meningsfullt å lese en bok og å dele den i gruppen, litteratur gjør verden større. For informasjon og påmelding kontakt Ing-Britt Loennecken tlf.64909104, mobil 93690368.

 

Vi har lest følgende bøker i 2017:

 

 

9. januar                      Ian McEwan:                         Barneloven

6. februar                    Alison McQueen:                   De hemmelige barna

6. mars                        Harper Lee:                            Drep ikke en sangfugl

3. april                         Gert Nygårshaug:                   Mengele Zoo

8. mai                          Robert Hellenga:                    Når en spurv faller til jorden

12. juni                        Toril Brekke:                          Brostein

4. september               Tarjei Vesaas                         Fuglane

2. oktober                   Vigdis Hjort:                          Hjulspor

6. november                Marianne Fredriksson:           Simon og eiketrærne

4. desember                Marilyn French:                     Det blødende hjerte

           

 

Kunst

Ansvarlige for kunstgruppa er Karen Marie Volmert og Kari Løvberg. De forbereder kursdagene og tar i mot foredragsholderne. Det ble gjennomført 4 møter vår og 4 møter høst. Hver sesong har de gjerne et besøk hos en lokal kunstner eller et galleri i nærheten av Drøbak. Det er åpent for flere nye deltagere i kunstgruppen.

I 2017 ble følgende aktiviteter gjennomført:

 

Våren 2017:

 

24. februar:     «Nationalgalleiets historie – fra normaltilværelse til prestisjebygg», ved Ellen Lerberg.

 

10. mars:         «Dialog for en stemme, ved Jørn Nilsen - om sin egen kunst.

 

24. mars:         En biografi om Ragnhild Jølsen – «La meg bli som leoparden», ved Arnhild Skre.

 

7. april:            Besøk til Galeri Finsrud.

 

 

Høsten 2017:

 

29. september: Vi kjører til Hølen i Vestby og besøker Holterhuset, Hølen kunst- og bokcafe.

 

20. oktober:    «Selma Lagerløf (1858-1940) i liv og diktning» , ved kunstformidler Odd Georg Murud.

 

3. november:   «I skyggen av Jante». Iben Sandemose forteller om sin bestefar Aksel Sandemose (forfatter av Janteloven).

 

17. november: Seniorforsker ved Oslo Universitet og forfatter Mette Vibe forteller om fjellklatreren, læreren og Drøbaksentusiasten Therese Bertheau.

 

 

Engelsk

* Videregående/repetisjonskurs har vært holdt både i høst- og vårsemesteret. Lektor Gertrud

Johnsen har ledet undervisningen 10 ganger à 1 time per uke. Det har vært 5 deltakere, som

hver har betalt 750 kroner.

 

* Engelsk konversasjonsgruppe med Mette Karina Thorp som lærer har hatt møter hver

 tirsdag på Drøbak Hospital, og diskuterte uken som gikk. Gruppen har hatt emner som

 innføring i grammatikk, britisk historie, utvikling av det engelske språk, britisk og

 amerikansk poesi, samtidspolitikk og andre emner som blir foreslått. Det er en meget aktiv

 klasse med interesserte personer. Alle 12 personer har gitt uttrykk for at de vil fortsette, så

 kurset er fullt. Kurset er gratis.  

 

 

Thor Mogen                                                                        

Styreleder for Frogn U3A   

 

 

-------------------------------------------

 
 

Årsmøte i Frogn U3A 30. mars 2017

 

Årsmøtet ble avholdt på restaurant Sjøstjernen etter dagens foredrag. 31 medlemmer var tilstede.

 

1.  Leder av Frogn U3A, Thor Mogen, ble foreslått og godkjent som møteleder.

       

2.  Anne-Lisbeth Simonsen ble foreslått og godkjent som referent.

 

3. Sakslisten ble godkjent.

 

 4. Årsmelding 2016

Møteleder leste opp avsnittet om styrets arbeid.

Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 15 møter, alle med foredrag.

Foredragene finner sted på restaurant Sjøstjernen, og det har ført til at fremmøtet har økt betydelig. Ved en anledning måtte vi også avvise folk fordi vi da hadde overskredet tillatt antall på 125 tilhørere.

Odd Granns foredrag om ”Aldrisme” ble avholdt i ”Smia” i samarbeid med kommunen og Pensjonistforeningen i forbindelse med FNs eldredag.

Årsmeldingen inneholdt også årsberetning fra litteraturgruppen, kunstgruppen og engelskgruppene. Det ble informert at særlig kunstgruppen ønsker seg flere medlemmer.

 

5.     Regnskap for 2016.

Kasserer Olav Nygaard leste regnskapet . Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Olav  Nygaard fikk varm takk for 5 års innsats.

 

Revisor Gunnar Norum døde i vinter. Stein Sæthre er ny revisor.

 

6.     Styrets arbeid.

Regnskapet viser et overskudd som styret ønsker å få til et opplegg som kommer medlemmene til gode. Dette skal styret arbeide med.

Styret skal også arbeide med å sette opp facebook og utvikle vår nettside.

 

7.     Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre i U3A ble enstemmig vedtatt.

 

Det nye styret ser slik ut:

 

Leder:               Thor Mogen                                       Ikke på valg – 1 år igjen

Nestleder:        Eva Bratlie                                         Ikke på valg – 1 år igjen

Kasserer:            Geir Misund                                    Ny                      - 2 år

Sekretær:            Anne-Lisbeth Simonsen               Gjenvalg          - 2 år

Styremedlem:    Michael Thorp                                Gjenvalg          - 2 år

Varamedlem:     Ing-Britt Loennecken                    Gjenvalg          - 1 år

Varamedlem:     Solveig Holm-Johnsen                  Ny                      - 1 år

 

 

Valgkomiteen får denne sammensetningen:

 

Ranveig Ødegård

Marianne Øen

Carl-Kristian Qvigstad

 

 

Ny revisor er Stein Sæthre

 

 

 

Frogn, 31.mars 2017

Referent

Anne-Lisbeth Simonsen